Вэб сайтын ашиглалтын нөхцөл

1. Нэр томъёо

http://mn.lcgtgs.com -ээс авах боломжтой энэхүү вэбсайтад нэвтэрснээр та эдгээр вэбсайтын ашиглалтын нөхцөл, нөхцлийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийсэн гэрээг хариуцах болно гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлүүдийн аль нэгтэй санал нийлэхгүй байгаа бол энэ сайтад хандахыг хориглоно. Энэхүү вэбсайтад байгаа материалыг зохиогчийн эрх, барааны тэмдгийн хуулиар хамгаалсан болно.

2. Лицензийг ашиглах

Зөвхөн хувийн, арилжааны бус түр зуурын үзлэг хийх зорилгоор Произвођач лифтова у домаћинству вэбсайт дээрх нэг хувийг түр хугацаагаар татаж авах зөвшөөрөл олгосон болно. Энэ бол лиценз олгох явдал бөгөөд цол хэргэм шилжүүлэх биш бөгөөд энэ лицензийн дагуу та:

Энэ нь Произвођач лифтова у домаћинству эдгээр хязгаарлалтын аль нэгийг зөрчсөн тохиолдолд цуцлах боломжийг олгоно. Цуцалсны дараа таны үзэх эрхийг мөн цуцлах бөгөөд та өөрийн мэдэлд байгаа хэвлэгдсэн болон цахим хэлбэрээр байгаа бүх материалыг устгах ёстой. Эдгээр үйлчилгээний нөхцлийг үйлчилгээний генераторын тусламжтайгаар бүтээсэн болно.

3. Татгалзах хуудас

Произвођач лифтова у домаћинству вэбсайт дээрх бүх материалыг "байгаагаар нь" оруулсан болно. Произвођач лифтова у домаћинству нь ямар ч баталгааг гаргадаггүй бөгөөд үүнийг илэрхийлэх эсвэл далд хэлбэрээр илэрхийлдэг тул бусад бүх баталгааг үгүйсгэдэг. Цаашилбал, Произвођач лифтова у домаћинству нь вэбсайт дээрх материалын ашиглалтын нарийвчлал, найдвартай байдлын талаар эсвэл ийм материал эсвэл энэ вэбсайттай холбоотой бусад сайтуудтай холбоотой ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй болно.

4. Хязгаарлалт

Произвођач лифтова у домаћинству эсвэл түүний ханган нийлүүлэгчид Произвођач лифтова у домаћинству вэбсайтад байгаа материалыг ашиглах, ашиглах боломжгүй болоход учирсан аливаа хохирлын талаар хариуцлага хүлээхгүй болно. ийм хохирол учруулж болзошгүй талаар амаар болон бичгээр. Зарим харьяалал нь баталгаат баталгааг хязгаарлах эсвэл санамсаргүй байдлаар учирсан хохирлын хариуцлагын хязгаарлалтыг зөвшөөрдөггүй, эдгээр хязгаарлалт нь танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

5. Засвар ба алдаа

Произвођач лифтова у домаћинству вэбсайт дээр гарч буй материалд техникийн, бичгийн болон гэрэл зургийн алдаа орсон байж болно. Произвођач лифтова у домаћинству энэ вэбсайт дахь аливаа материал үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, эсвэл одоогийн байгаа гэж амлахгүй. Произвођач лифтова у домаћинству өөрийн вэбсайтад байгаа материалыг ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчилж болно. Произвођач лифтова у домаћинству материалыг шинэчлэх талаар ямар ч үүрэг хүлээгээгүй.

6. Холбоосууд

Произвођач лифтова у домаћинству нь өөрийн вэбсайтад холбогдсон бүх сайтыг хянаж үзээгүй бөгөөд үүнтэй холбогдсон сайтын агуулгыг хариуцахгүй. Аливаа холбоос байгаа нь сайтыг Произвођач лифтова у домаћинству баталгаажуулсан гэсэн үг биш юм. Холбоотой вэбсайтыг ашиглах нь хэрэглэгчийн эрсдэл юм.

7. Сайтын ашиглалтын нөхцөлийн өөрчлөлт

Произвођач лифтова у домаћинству нь вэбсайтынхаа эдгээр ашиглалтын нөхцлийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хүссэн үедээ өөрчлөх боломжтой. Энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр Ашиглалтын нөхцөлийн одоогийн хувилбарыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

8. Таны хувийн нууц

Манай Нууцлалын бодлогыг уншина уу.

9. Удирдах хууль

Произвођач лифтова у домаћинству вэбсайттай холбоотой аливаа нэхэмжлэлийг хууль зөрчсөн заалтуудаас үл хамааран сүхний хуулиар зохицуулна.